Adatvédelmi szabályzat


 Az AESA Magyarország Kft. adatvédelmi szabályzata a GDPR-rel összhangban

 

HÁTTÉR

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 2018. május 25-től kezdődően alkalmazandó. Az említett EU-s rendelet szabályozza a személyes adatok feldolgozását, függetlenül attól, hogy az ilyen feldolgozás automatizált-e vagy sem (Személyes adatok: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;” (GDPR 4. cikk).

Ezt a rendeletet a személyes adatok teljes egészében vagy részben automatizált módon történő feldolgozására, valamint az adatkezelő rendszer részét képező személyes adatok automatikus feldolgozásán kívüli feldolgozására vagy a nyilvántartási rendszer részeként történő feldolgozására kell alkalmazni. Ez a rendelet alapvetően annak megállapítására szolgál, hogy a személyes adatokat egyáltalán nem szabad kezelni kivéve, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Ezen feltételeknek a következő alapelvek mentén kell teljesülniük: átláthatóság, jogszerűség és arányosság.

A felelősség az „adatkezelő” vagy a potenciális „adatgyűjtő” vállán nyugszik. Adatkezelő az a természetes vagy mesterséges személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a célokat és eszközöket a személyes adatok kezelésére.

Mivel az AESA Magyarország Kft. jogi személy, az alkalmazottak és más személyek személyes adatai vonatkozásában az AESA Magyarország Kft. felelős a GDPR előírásainak betartásáért.

 

Adatvédelmi Nyilatkozat

Az AESA Magyarország Kft. elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme mellett, ezért nemrégiben frissítette adatvédelmi szabályzatát, hogy az megfeleljen az új európai általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR).

Ezen Adatvédelmi Nyilatkozatnak az a célja, hogy meghatározza az AESA Magyarország Kft. új adatvédelmi politikáját a honlapján keresztül (http://www.aesa.hu/hu), valamint a napi működése során gyűjtött és kezelt személyes adatok vonatkozásában.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot legutóbb 2018. május 25-én módosították, és azonnal hatályba helyezték. Ha ez a nyilatkozat módosul, a módosításról szóló értesítést az AESA Magyarország Kft. honlapján teszik közzé.

 

Személyes adatok felhasználása

Tevékenységének kizárólagos céljaként az AESA Magyarország Kft. szakértői adatbázist kezel.

 • Adatbázisunk célja, hogy tájékoztatást és javaslatot nyújtson az abban regisztrált szakértőknek a szakmai tevékenységük szerinti együttműködési lehetőségekről;
 • A szakértő által szolgáltatott információ csak belső céljainkat szolgálja; az ajánlatok és / vagy projektjeink lehetséges jelöltjeinek azonosítására szolgál. A szakértő önéletrajzát a szakértő előzetes beleegyezése nélkül nem szerepeltetjük az ajánlatainkban / pályázatainkban;
 • Ha egy szakértő folyamatban lévő projektre vagy pályázat elkészítésére szerződést köt, a szakértő önéletrajzát és a benne foglalt információkat a projekt / pályázat / szerződés egyedi céljára megosztják az érintett felek között;
 • A pénzügyi adatok csak az érintett féllel kötött szerződések céljaira használhatók fel, a magyar jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Titoktartás:

 • A személy által megadott információk nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére, kivéve, ha a személy korábban erre felhatalmazást adott, valamint egyedi esetben, amennyiben a személyt egy megbízásra, projektre javasolják.
 • Ebben az összefüggésben harmadik fél alatt az AESA Magyarország Kft. ügyfeleit, vagy konzorciumi partnereit kell érteni, akik résztvevői a szolgáltatási szerződések keretében történő egyedi pályázatok vagy projektek megvalósítási folyamatának.

 

Adatmegőrzés

Az AESA Magyarország Kft. nem tárolja a személyes adatokat tovább, mint amennyi szükséges ahhoz a célhoz, amelyre azokat gyűjtötték és kezelték.

 • Egy személy adatait addig tartjuk nyilvántartásunkban, amíg azt rendszeresen frissítik, kivéve, ha az érintett személy kifejezetten kéri a regisztráció törlését adatbázisunkból az info@aesa.hu e-mail címre küldött üzenettel.
 • Az összes személyes adat törlésére vonatkozó kérelmet az eredeti kéréstől számított 30 napon belül teljesítjük;
 • A szakértői adatbázisunkban szereplő elavult és 15 évnél régebbi adatokat töröljük. Az elavult adatok tárolásának időtartamát idővel felül kell vizsgálni;
 • Az AESA Magyarország Kft. vagy partnerei által szerződött szakértőkre vonatkozó – jogi és adózási célból - kezelt adatok és információk a magyar jogszabályi előírásoknak megfelelően, ellenőrzési céllal kerülnek megőrzésre.

 

 

Biztonság

Az AESA Magyarország Kft. valamennyi személyes adatot a jelen Adatvédelmi Szabályzat előírásai és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően kezeli.

 • A személy által nyújtott információ az AESA Magyarország Kft. szerverein kerül mentésre. Az információt ugyanazon biztonsági paraméterek védik, mint a cég teljes információs rendszerét, a személy által nyújtott információ továbbá semmilyen módon nem jelenik meg az interneten;
 • Az AESA Magyarország Kft. honlapja nem gyűjt cookie-kat;
 • Az AESA Magyarország Kft. a személyes adatok biztonságát titkosítással, tűzfalak alkalmazásával, jelszavas védelemmel és a személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozásával biztosítja.
 • Az AESA Magyarország Kft. megfelelő intézkedéseket hozott a személyes adatok védelmére a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, módosítása, engedély nélküli közzététele kapcsán.

Az interneten keresztüli információk továbbítása azonban soha nem lehet teljesen biztonságos, és a személyes adatok rendelkezésre bocsátása kapcsán mindig fennáll a személy saját felelőssége.

Ha úgy érzi, hogy a személyes adatait nem megfelelően védik, vagy visszaélésre utaló jelet tapasztalt, kérjük, írjon a következő címre: info@aesa.hu.

 

Felhasználói jogok a személyes adatok tekintetében

A szakértők és a szervezetekben dolgozó egyének jogosultak:

1) hozzáférni a személyes adataikhoz;

2) korrigálni saját adataikat;

3) kérni a személyes adataik törlését;

4) korlátozni az adataik kezelését;

5) továbbítani adataikat egy másik félnek (hordozhatóság);

6) tiltakozni.

 

Amennyiben a fent említett jogait kívánja gyakorolni, kérjük, küldjön e-mailt az info@aesa.hu címre.